Zoeken op maisonnera.eu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Maisonnera een huurovereenkomst aangaat.
2. Maisonnera: degene die de verblijfsaccommodatie aan de Huurder verhuurt, al dan niet door middel van een tussenpersoon.
3. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de Huurder en Maisonnera met betrekking tot de huur van een verblijfsaccommodatie.
4. Eigenaar: de eigenaar van de verblijfsaccommodatie die de verblijfsaccommodatie in overleg met Maisonnera aan de Huurder ter beschikking stelt.
5. Partijen: Maisonnera en Huurder.
6. Derden: andere dan Partijen.
7. Huurobject: verblijfsaccommodatie waarop de Huurovereenkomst betrekking heeft, inclusief erf, overige opstallen zoals zwembad, inventaris, gereedschappen en alle bij het vakantieverblijf behorende (roerende) zaken. Bepaalde privéruimtes kunnen voor Huurder afgesloten zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Maisonnera en Huurder, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen na de Overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, of uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard door Maisonnera.
2. Alvorens de Overeenkomst gesloten wordt, worden de Algemene Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar gesteld.
3. Mogelijke inkoop-, verkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden naar de context van de Overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te zijn.
6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
7. Indien Maisonnera niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maisonnera in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Maisonnera kan aanvullende voorwaarden stellen bij deze algemene voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden en Informatie Maisonnera.

Artikel 3  Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Maisonnera zijn vrijblijvend. Herroeping kan te allen tijde geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding door de Huurder.
2. Maisonnera kan niet gehouden worden aan een offerte of aanbieding indien duidelijk is dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige verhuuractiviteiten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

1. Maisonnera informeert de Huurder over het Huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de Overeenkomst van belang zijn.
2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de boeking op de website van Maisonnera volledig heeft afgerond en verstuurd en een schriftelijke bevestiging hiervan door Maisonnera aan Huurder is verstuurd.
3. Met de verzending van het ingevulde reserveringsformulier en/of het ondertekenen van de schriftelijke huurovereenkomst verklaart Huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, eventuele afwijkende of additionele voorwaarden en de disclaimer.

Artikel 5 Wijziging, annulering en opzegging Overeenkomst

1. Maisonnera is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte verblijfsperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer. Bij een verhoging van de prijs van meer dan 5% heeft de Huurder de mogelijkheid tot annulering tot 8 weken voor aanvang van de verblijfsperiode. Reeds door Huurder aan Maisonnera betaalde bedragen zullen dan terug betaald worden met uitzondering van eventuele reserveringskosten.
2. Indien Huurder om welke reden dan ook het Huurobject op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de Huurder de Overeenkomst annuleert in de periode tot 8 weken voor de begindatum van de huurperiode, is Huurder 35% van de totale huurprijs verschuldigd; bij annulering vanaf 8 weken voor de begindatum van de huurperiode is Huurder 100% van de totale huurprijs verschuldigd.
3. Eventuele reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd.
4. Indien het Huurobject bij annulering alsnog wordt verhuurd aan een Derde, wordt de huurprijs die Huurder zou moeten betalen ver¬minderd met het bedrag dat Maisonnera over die periode van de nieuwe Huurder ontvangt. De originele Huurder kan indien gewenst zelf een nieuwe huurder aandragen bij Maisonnera. De originele Huurder is in deze gevallen aan Maisonnera een bedrag van € 50,- extra administratie-, verwervings- en advertentiekosten verschuldigd.
5. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantieverblijf blijft de volledige huurprijs verschuldigd.
6. Maisonnera kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de Huurder van de huurprijs.
b. ingeval van overmacht.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het Huurobject onmogelijk wordt zoals onder andere: verkoop van het Huurobject, diefstal van inventaris, vernielingen aan het Huurobject en het ongeoorloofd toelaten van personen. Indien voorgaande omstandigheden aan de Huurder te wijten zijn zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.
7. Maisonnera is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.
8.  Er kunnen door de Huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van Maisonnera.
9. Tot 30 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan Huurder wijziging in de boeking verzoeken. Voor deze wijziging kan Maisonnera € 50,- in rekening brengen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Indien Maisonnera aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Maisonnera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door Huurder.
3. Maisonnera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht  aan Huurder dan wel aan Derden in het kader van de Overeenkomst.
4. Maisonnera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de Huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het Huurobject.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het Huurobject, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het Huurobject.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het Huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het Huurobject.
5. De Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het Huurobject en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de Huurder dan wel Derden die zich met toestemming van de Huurder in of rond het Huurobject bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het Huurobject zullen de kosten aan de Huurder worden doorberekend.
6. Maisonnera zal zich inspannen correcte informatie aan de Huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
7. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor  zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Maisonnera.
8. Maisonnera is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
9. Indien Maisonnera toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de huurprijs waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren in voorkomend geval.
10. Voorgenoemde aansprakelijkheid van Maisonnera ontstaat slechts indien Huurder Maisonnera onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt vastgesteld, en Maisonnera ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
11. Eventuele aanspraken van Huurder dienen binnen een (1) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.
12. De gebieden waar Maisonnera haar Huurobjecten verhuurd hebben een vergroot risico op natuurrampen (bosbranden, overstromingen). Maisonnera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De Huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn doen of laten geen brand kan ontstaan.
13. De afstanden en afmetingen die op de website vermeld staan, zijn bij benadering vastgesteld en kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. In geval van afwijkingen in de afstanden of afmetingen kunnen Maisonnera noch de Eigenaar aansprakelijk gesteld worden.
14. Maisonnera kan de werking van eventuele (draadloos) internet voorzieningen en satellietontvangst niet garanderen. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een (draadloos) internet of satellietontvangst kan Maisonnera noch de Eigenaar worden aangerekend.
15. Maisonnera draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van Derden wordt uitgegeven.
16. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezien van volwassenen het zwembad betreden. In geval van ongevallen kunnen Maisonnera  en de Eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden. Ook voor andere ongevallen in of om het Huurobject kunnen Maisonnera  en de Eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 Schadelogies-, reis- en annuleringsverzekering

1. Maisonnera sluit, indien uitdrukkelijk vermeld, in samenwerking met Europeesche Verzekeringen automatisch de Schade Logies Verzekering voor u af. Huurder is hiermee verzekerd voor schade die ontstaat aan het Huurobject. Eventuele schade is volgens de polisvoorwaarden gedekt tot een maximum van € 2.500.- per Overeenkomst.
2. De premie van de Schade Logies Verzekering is 1,5% van de huursom. De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de poliskosten is 21% assurantiebelasting verschuldigd.
3. Via Maisonnera kan Huurder in bepaalde gevallen in samenwerking met Europeesche Verzekeringen ook een Garantie-Annuleringsverzekering afsluiten. Indien Huurder het verblijf vroegtijdig moet beëindigen krijgt Huurder in voorkomend geval de gehele reissom gerestitueerd.
4. De premie voor de Garantie-Annuleringsverzekering is 5,5% van de huursom. De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de poliskosten is 21% assurantiebelasting verschuldigd.
5. Indien Maisonnera voor Huurder enige verzekering afsluit, fungeert de boekingsbevestiging tevens als polis voor de Garantie Annulerings Verzekering afgesloten via Europeesche Verzekeringen.
6. Vermelde prijzen en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen.

Artikel 8 Betaling

1. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode van het Huurobject dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de door Maisonnera aangegeven bankrekening.
2. Uiterlijk 48 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 35% van de huursom op de door Maisonnera aan Huurder opgegeven bankrekening te zijn gedaan.
3. Bij boeking binnen 8 weken vóór het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom inclusief bijkomende kosten binnen 24 uur na dagtekening van de boekingsbevestiging, in één keer telefonisch dan wel via internetbankieren (spoedoverboeking) te worden overgemaakt.
4. Indien Huurder enige betalingstermijn overschrijdt, zendt Maisonnera een kosteloze betalingsherinnering, waarin de Huurder een termijn van veertien (kalender)dagen wordt gesteld om alsnog de betaling te voldoen. Wanneer Huurder daaraan niet voldoet, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De Huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Maisonnera heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van een maand. Heeft de Huurder binnen 7 dagen na het verlopen van de betalingstermijn nog niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan, dan wordt de boeking geacht geannuleerd te zijn. Maisonnera is dan gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen.
5. Bij niet tijdige betaling is Huurder naast het verschuldigde bedrag en de daarop gerekende rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus met een minimum van € 50,-. De kosten van andere invorderingsmaatregelen die Maisonnera treft ten aanzien van de in verzuim verkerende Huurder, komen eveneens voor de rekening van Huurder.
6. In geval van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Maisonnera op Huurder onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Huurprijs

1. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het Huurobject, inclusief gebruik van de inventaris.
2. De opgegeven huurprijzen zijn per week inclusief BTW tenzij anders staat aangegeven of wordt overeengekomen.
3. Bij de huursom zijn inbegrepen de kosten van normaal gebruik van gas, water en elektriciteit, tenzij anders vermeld.
4. Bij de huursom is niet inbegrepen de huur van linnengoed en kinderbedjes, de kosten voor de eindschoonmaak, toeristenbelasting en kosten van telefonie tenzij anders is aangegeven.
5. Voor het gebruik van zwembadverwarming en airconditioning kan een toeslag worden berekend.
6. Eventuele extra kosten voor gas, water, elektra en telefonie kunnen achteraf verrekend worden met de waarborgsom.
7. Bijkomende kosten, zoals de kosten voor eindschoonmaak, huur linnengoed en kinderbedjes, toeristenbelasting e.d. dienen eventueel ter plaatse aan de sleutelhouder of Eigenaar te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Maisonnera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen.

Artikel 10 Waarborgsom

1. De Eigenaar is gerechtigd een borg aan de Huurder in rekening te brengen. De borgsom bedraagt minimaal 250 euro en dient op diens verzoek voor het betreden van het Huurobject aan de eigenaar betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur door de Eigenaar teruggegeven aan de Huurder, onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie en/of andere kosten. De hoogte van de waarborgsom staat vermeld op de boekingsbevestiging.
2. Bij het niet tijdig voldoen van de waarborgsom heeft de Eigenaar/sleutelbewaarder het recht de Huurder de toegang tot het Huurobject te weigeren. De waarborgsom kan door Maisonnera of ter plaatse worden geïnd, maar wordt altijd ten behoeve van de Eigenaar geïnd.
3. Maisonnera heeft in geen geval zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en het terug ontvangen is een verhouding tussen de Eigenaar/sleutelbewaarder en de Huurder. Maisonnera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
4. In meeste gevallen neemt Maisonnera de waarborgsom namens de Eigenaar in ontvangst. Na de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van de Eigenaar teruggestort worden. Indien de waarborgsom aan Maisonnera voldaan moet worden, dient deze gelijk met de aanbetaling te worden voldaan.
5. Na de huurperiode wordt de waarborgsom, mits er toestemming van de Eigenaar is, 14 dagen na het einde van de huurperiode teruggestort.
6. Indien de borg gebruikt wordt voor het verrekenen van eventuele kosten voor schoonmaak, beschadiging, gebreken, telefoonkosten, elektra en andere voorzieningen is het mogelijk dat de terugbetalingstermijn van 14 dagen niet wordt gehaald.

Artikel 11 Verplichtingen van Maisonnera

1. Maisonnera draagt er zorg voor dat het Huurobject op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de Huurder beschikbaar wordt gesteld.
2. Na aanbetaling, of, indien de periode van volledige betaling reeds is ingetreden op het moment van boeking, na voldoening van de volledige huurprijs, wordt alle reisinformatie aan Huurder beschikbaar gesteld door Maisonnera.

Artikel 12 Verplichtingen van Huurder

1. Bij aankomst in het Huurobject is de Huurder verplicht het Huurobject en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties of gebreken. Indien er naar de mening van de Huurder sprake is van een onveilige situatie of gebrek, zal hij onmiddellijk de Eigenaar hiervan in kennis dienen te stellen. De Huurder zal de Eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de Huurder niet voldoende is hersteld, dan zal de Huurder Maisonnera hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Maisonnera zal alsdan waar mogelijk bemiddelen tussen Eigenaar en Huurder.
2. In het Huurobject is overnachting toegestaan door maximaal het aantal personen dat vermeld staat in de boekingsbevestiging. Uitsluitend de met namen genoemde personen die door de Huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het Huurobject te overnachten.
3. Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van Maisonnera en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het Huurobject toe te laten, anders dan de Huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De Huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
4. Maisonnera en Huurder komen overeen de als gevolg van niet-naleving van het in lid 3 bepaalde door Maisonnera geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Maisonnera alsnog nakoming en of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen. Eventueel geleden schade zal worden verrekend met de borg.
5. Het is Huurder niet toegestaan het Huurobject geheel of gedeeltelijk aan derden (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
6. In het Huurobject zijn huisdieren niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. In het Huurobject is roken niet toegestaan.
8. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het Huurobject, ook voor korte tijd, dient het volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal Huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
9. Normaal gebruik van gas, water en elektra is kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de Huurder in rekening worden gebracht.
10. De Huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Maisonnera en dient zich als goed Huurder te gedragen. Maisonnera gaat ervan uit dat Huurder een Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren heeft.
11. De Huurder is verplicht de door de Eigenaar vastgestelde (huis)regels na te leven.
12. Huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in het Huurobject daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Maisonnera van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Maisonnera in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
13. Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een alarm, afscheiding of afdekking. Huurder is verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is.
14. Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden en wordt de toegang tot het Huurobject geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Daarnaast heeft de Eigenaar/Maisonnera in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade. Na ontbinding van de Overeenkomst is de Eigenaar gerechtigd het Huurobject direct aan een Derde te verhuren.

Artikel 13 Aankomst en vertrek

1. De huurperiode van het Huurobject loopt van zaterdag na 16.00 uur tot zaterdag 10.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Op aanvraag kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomst- en vertrekdag worden als gehele dag beschouwd.
3. Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 14.00 en 18.00 uur.
4. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur.
5. Aankomsten na 19.00 uur zijn vaak niet mogelijk. De sleutelbewaarder kan aan de Huurder een toeslag vragen voor een aankomst na 19.00 uur. Maisonnera heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 uur niet mogelijk is.
6. Bij aankomst controleert de Huurder zelf of het vakantieverblijf en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de Huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de Eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.
7.  Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de Huurder tijdig doorgegeven te worden aan de Eigenaar die samen met de Huurder de woning inspecteert.
8. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de Huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de Huurder aan de Eigenaar te worden gemeld.

Artikel 14 Overmacht

1. Indien Maisonnera haar prestaties als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal de Huurder geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de prestatie op de in overmacht verkerende Maisonnera mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Maisonnera geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Maisonnera niet in staat is  haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Maisonnera of bij derden alsmede niet aan Maisonnera toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Maisonnera worden daaronder begrepen.
2. Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de Overeenkomst, kan Maisonnera dit gedeeltelijk afzonderlijk in rekening brengen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een (1) maand zijn beide Partijen gerechtigd een Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 15 Geheimhouding en privacy

1. Bij boeking wordt Huurder opgenomen in het adressenbestand van Maisonnera. Indien Huurder hier geen prijs meer op stelt dient deze dat kenbaar te maken via de contactmogelijkheid op de website.
2. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt Maisonnera persoonsgegevens niet aan Derden, tenzij wettelijk verplicht. Gegevens van Huurder worden enkel gebruikt om de status van reservering en betaling bij te kunnen houden en om de nodige gegevens over het verblijf toe te zenden en om Huurder op de hoogte te houden van onze diensten.
3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16 Vrijwaring

1. Huurder vrijwaart Maisonnera voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Maisonnera toerekenbaar is.
2. Indien Maisonnera uit dien hoofde door een Derde mocht worden aangesproken, dan is de Huurder gehouden Maisonnera zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Maisonnera, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Maisonnera en Derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Huurder.

Artikel 17 Klachten

1. Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het Huurobject dienen uiterlijk binnen 24 uur door de Huurder bij de Eigenaar te worden ingediend. De Huurder zal de Eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.
2. Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de Eigenaar kunnen worden opgelost dient de Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Maisonnera. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de Huurder op te lossen.
3. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de Huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Maisonnera. Klachten kunnen uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf in het Huurobject worden ingediend.
4. Vroegtijdig vertrek zonder dat Maisonnera tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat Maisonnera daarmee heeft ingestemd, geeft de Huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde bedragen.
5. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de Huurprijs overschrijden.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch is de bevoegde rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen Maisonnera en Huurder, tenzij het een geschil betreft dat onder competentie van de Kantonrechter valt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 57606870.